การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย

แต่งงาน
 
เกริ่นนำโดยกระปุกดอทคอม

          ในเมื่อความรักไม่มีพรมแดน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนไทยจะพบรักและแต่งงานกับคนต่างชาติ ต่างศาสนา ^^ แต่เชื่อว่าคงมีหลาย ๆ คู่คิดว่ากว่าจะคบหาดูใจจนถึงขั้นตกลงแต่งงานกันว่ายากแล้ว แต่การจดทะเบียนสมรสกับคนต่างชาติกลับยุ่งยากกว่า อ๊ะ ๆ ไม่จริงเลยค่ะ เพราะหากเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้พร้อมก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียว ดังนั้น วันนี้เรามีขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลีและคนไทย รวมถึงการขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลีมาแนะนำกันค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส ณ ประเทศไทย

          ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลีและคนไทยในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)

          คนเกาหลีที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยในประเทศไทย จะต้องยื่นเรื่องขอใบรับรองโสด ณ แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยก่อน

          เอกสารที่ใช้ในการขอใบรับรองโสดสำหรับคนเกาหลี

          1. แบบฟอร์มใบรับรองโสดของคนเกาหลี (รับที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          2. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัวของคนเกาหลี

          3. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

          4. ใบแสดงความโสดของคนไทยฉบับจริงพร้อมสำเนา (ขอรับได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ ณ ภูมิลำเนาเดิม)

          5. กรณีมีผู้แนะนำ โปรดเตรียมเอกสารสำเนาของหน้าสำเนาหนังสือเดินทางของผู้แนะนำแนบด้วย และกรณีคนไทยเคยสมรสแล้วหย่า กรุณาเตรียมใบรับรองโสดและใบหย่ามาด้วย

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

          หลังจากที่ได้รับใบรับรองโสดที่ทางสถานทูตออกให้เป็นภาษาอังกฤษมาแล้ว ให้นำใบรับรองโสดนั้นไปแปลเป็นภาษาไทยและรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในประเทศไทย

          เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

          1. ใบรับรองโสด (ฉบับจริงภาษาอังกฤษและฉบับแปลภาษาไทย) และสำเนา

          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ตคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย)

          นำใบรับรองโสดฉบับภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุลไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขต หรืออำเภอในประเทศไทยเพื่อขอใบทะเบียนสมรส

          เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส

          1. คนเกาหลี-ใบรับรองโสดที่ได้รับการรับรองแล้วกับสำเนาหนังสือเดินทาง

          2. คนไทย-บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน

(กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

          นำใบจดทะเบียนสมรสที่ได้รับจากสำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทยไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำไปรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

          เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

          1. ใบทะเบียนสมรส (ฉบับจริงภาษาไทยและฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และสำเนา

          2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

(แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทย)

          นำสำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มารับรองที่แผนกกงสุล สถานทูตเกาหลีในประเทศไทยอีกครั้ง

          เอกสารที่ต้องใช้ในการรับรองเอกสาร

          1. สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและสำเนา

          2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

(สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี)

          นำใบทะเบียนสมรสตัวจริง, สำเนาใบทะเบียนสมรสที่ได้รับการรับรองแล้ว, ใบทะเบียนสมรสฉบับแปลภาษาอังกฤษ, สำเนาพาสปอร์ตของคนไทยไปยื่นแจ้งจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลี

          - โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเขตในประเทศเกาหลีที่ต้องการจะไปแจ้งจดทะเบียนสมรส

          - ผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าสมรสจะต้องจดทะเบียนสมรสทั้ง 2 ประเทศ ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าสมรสในประเทศไทยได้

          สอบถามข้อมูลการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ 0 2575-1058/61

          ***กรณีที่ต้องการยื่นจดทะเบียนในประเทศเกาหลี ผ่านทางสถานทูตเกาหลีในประเทศไทย

          เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นจดทะเบียน

          1. แบบฟอร์มแจ้งจดทะเบียนสมรส

          2. ใบสมรสไทยตัวจริงพร้อมใบที่แปลเป็นภาษาเกาหลีแล้ว

          3. หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

          *ต้องมาจดทะเบียนด้วยตัวเองทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

          **ใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1-2 เดือน

          ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2247-7540/41 (ต่อ 332)

การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนไทยและเกาหลี ณ กรุงโซล

          ชาวไทยสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล โดยผู้ที่จะจดทะเบียนสมรสต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตนเอง หากอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่มากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม หรือต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลทั้งสามดังกล่าวข้างต้น แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับอนุญาตจากศาลจึงสมรสได้

          1.2 ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

          1.3 ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

          1.4 ไม่เป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกัน หรือร่วมแต่พ่อหรือแม่

          1.5 ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไม่ได้

          1.6 หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะจดทะเบียนสมรสใหม่ได้หลังจากที่หย่าแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน นอกจาก

          - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น
          - จดทะเบียนสมรสกับบุคคลเดิม
          - มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ตั้งครรภ์
          - ศาลมีคำสั่งให้สมรสได้

          ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสจะต้องมาดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เอง (ทั้งฝ่ายชายและหญิง) 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือวันมายื่นเรื่อง ครั้งที่สองคือวันมารับทะเบียนสมรส

          เอกสารประกอบการยื่นขอจดทะเบียน

          1. หนังสือรับรองความเป็นโสด (อายุไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนา 1 ใบ

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

          3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และสำเนา 1 ใบ

          4. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส

          5. ใบสำคัญการหย่า (กรณีเคยจดทะเบียนสมรสและได้จดทะเบียนหย่าแล้ว)
         
หมายเหตุ :

          1. หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนเกาหลี นอกจากบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางแล้ว ต้องยื่นทะเบียนครอบครัว (คาจกควันเกจึงเพียงซอ) และบันทึกฐานะแห่งครอบครัว (โฮอินควันเกจึงเพียงซอ) พร้อมคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและการค้าเกาหลี

          2. ผู้ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเกาหลีแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยอีก (ทางการไทยยอมรับทะเบียนสมรสที่จดถูกต้องตามกฎหมายเกาหลี) แต่ควรที่จะทำเรื่องขอปรับปรุงรายละเอียดในฐานข้อมูลของเขต/อำเภอ เพื่อให้ทางการทราบว่าตนเองได้แต่งงานแล้ว ทางอำเภอจะบันทึกในเอกสารที่เรียกว่าบันทึกฐานะแห่งครอบครัว

แต่งงาน

การขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี

          ขั้นตอนในการขอวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าแต่งงานระหว่างคนไทยและคนเกาหลี มีดังต่อไปนี้

          เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่า

          1. แบบฟอร์มขอวีซ่า (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          2. แบบสอบถามข้อมูลการแต่งงานเบื้องต้นเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์กับท่านกงสุล (สามารถรับได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          3. ใบแสดงความสัมพันธ์การสมรสและใบแสดงความสัมพันธ์ในครอบครัว (เอกสารตัวจริงที่ออกภายใน 3 เดือนก่อนยื่นขอวีซ่า)

          4. ใบสำคัญการสมรสที่ได้รับจากที่ว่าการอำเภอไทยและต้องนำไปรับรองสำเนาถูกต้องที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

          5. รูปถ่ายคนไทย 2 นิ้ว 1 รูป

          6. สำเนาหนังสือเดินทางของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคนละ 1 ชุด

          - ในกรณีที่คนไทยมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ต้องเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่ได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศมาด้วย

          - ในกรณีที่คนไทยแต่งงานใหม่ต้องเตรียมใบรับรองความโสดและใบหย่ามาด้วย

          7. หนังสือรับรองการทำงานของคนเกาหลีและสำเนาใบจดทะเบียนบริษัท

          8. เอกสารแสดงรายการทรัพย์สินของคนเกาหลี (เช่น สัญญาเช่าบ้านหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

          9. ในกรณีที่มีคนแนะนำให้รู้จักกัน : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของคนแนะนำ

          - ในกรณีที่คนแนะนำเป็นคนเกาหลี : สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน ด้านหน้าและหลัง 1 ชุด

          - ในกรณีที่คนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลีเป็นคนแนะนำ : สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าวของคนไทยที่แต่งงานกับคนเกาหลี 1 ชุด

          10. ใบรับรองการเข้ารับการอบรมโปรแกรมการแต่งงานระหว่างประเทศ (สามารถเข้าไปลงชื่อจองล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.hikorea.go.kr และเดินทางเข้าไปอบรมตามวันเวลาที่จองไว้ล่วงหน้า

          11. หนังสือเชิญ (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          12. หนังสือรับรองบุคคล (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สถานทูตหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางอินเทอร์เน็ต)

          13. แบบสอบถามข้อมูลสินเชื่อของคนเกาหลี (ออกโดยธนาคารแห่งชาติเกาหลี หรือสามารถพิมพ์แบบสอบถามได้ที่ www.credit4u.co.kr)

          14. ใบประวัติอาชญากรรมของทั้งคนไทยและคนเกาหลี

          15. ใบตรวจสุขภาพของทั้งคนไทยและคนเกาหลี (ระบุโรคเอดส์ กามโรค และสุขภาพจิต)

          16. ใบประวัติการขอหนังสือเดินทางของคนไทย (สามารถขอได้ที่แผนกหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล)

          ระยะเวลาในการขอวีซ่า

          วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-10.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์)

          ระยะเวลาในการสัมภาษณ์

          วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.30-15.30 น. (หยุดตามวันหยุดราชการ) และนัดสัมภาษณ์หลังจากวันยื่นเอกสาร 1 อาทิตย์

          ***ตอนยื่นเอกสาร สามีหรือภรรยาสามารถมายื่นเอกสารคนเดียวได้ แต่ในวันสัมภาษณ์นั้นต้องมาสัมภาษณ์ทั้ง 2 คน

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2247-7540/41 (ต่อเบอร์ 324 สำหรับคนเกาหลี เบอร์ 326 สำหรับคนไทย)

          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีจำนวนคนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในเกาหลีเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ที่อยู่อย่างถาวรกับครอบครัว และผู้ที่มาประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว หลาย ๆ คนมีความจำเป็นต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงโซล และหน่วยงานของคนเกาหลี เพื่อดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ แต่เนื่องจากข้อจำกัดทั้งเรื่องภาษาและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ส่งผลให้ประสบปัญหาและใช้เวลาในการดำเนินการต่าง ๆ มาก ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงจัดทำหนังสือ "อยู่สบาย ๆ ในเกาหลี" ขึ้น เพื่อให้เตรียมความพร้อมก่อนเดินทางมาขอรับบริการต่าง ๆ จากสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของเกาหลีอีกด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.humanrights.ago.go.th
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
tha.mofa.go.kr และ thaiembassy.org


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
`แฟนหนูเป็นคนเกาหลีค่ะ..คุยกันเรื่องเเต่งงานแล้ว...คบกันได้ 2 ปีกว่าๆแล้วค่ะ...นิสัยเค้าดีมากเลยค่ะ อย่าที่ว่าค่ะ แค่ลองเปิดใจดูอย่ามองภาพรวม แฟนหนูก็บอกนะคะว่า คนเกาหลีมีดีและไม่ดีเหมือนกัน...คนไทยก็มีดีและไม่ดีเหมือนกัน...
จากคุณ kotaew เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-15 13:19:46 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
ฉันกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายเกาหลีที่ใจดีที่สุด ฉันว่านิสัยคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนชาติไหน ว่าที่สามีฉันเป็นคนดีมากๆ และครอบครัวญาติพี่น้องของเขาก็ดีมากๆด้วย ... คุณจะพบคนดีๆ ถ้าคุณมองโลกในแง่ดี และใช้วิจารณญาณในการเลือกคบคนค่ะ
จากคุณ โอ๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-15 18:09:01 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
เห็นด้วยกับ คห.3 อย่างแรงงงงง!!!!!
จากคุณ Chunjin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-23 22:02:37 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
At last! Something clear I can unstrdeand. Thanks!
จากคุณ Supriya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-11 04:30:16 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
คห.1 เปลี่ยนนิสัยของคุณก่อนเถอะครับ
จากคุณ ดูตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-29 00:04:43 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
พี่เขยผมก็คนเกาหลีคับ แต่แกมาอยู่ไทย 8 ปีแล้ว นิสัยก็โอเคนะ ผมว่าเรื่องนิสัยมันแล้วแต่คนป่าวคับ แต่ที่แน่ ๆ คนเกาหลีนี่ติดกิมจิกันจริง ๆ นะ
จากคุณ เฟนคับ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 19:23:17 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว การจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเกาหลี-คนไทย
นิสัยจริงคนเกาหลี ทนไหว?
จากคุณ นิสัยจริงคนเกาหลี ทนไหว? เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-28 10:38:34 ]