x close

น่ารู้ ! ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ

ยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ
ยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ ง่ายนิดเดียว

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

             หลังจากที่กระปุกดอทคอมได้นำเสนอการยื่นขอวีซ่าสำหรับคู่แต่งงาน การขอวีซ่าแต่งงานในประเทศเยอรมนี และ วีซ่าแต่งงานเบลเยียม ไปแล้วนั้น วันนี้ก็มาถึงคิวของ "การขอวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ" เพื่อตอบโจทย์และข้อสงสัยของหนุ่มสาวที่ไปพบรักในต่างแดนกับชาวอังกฤษกันบ้าง รวมทั้งมีการหยิบเอาขั้นตอนการเตรียมเอกสาร, การยื่นเอกสาร และการเตรียมตัวมาฝากกันค่ะ

              ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษกันก่อนดีกว่าค่ะ สำหรับในอังกฤษเรียกวีซ่าประเภทนี้ว่า "วีซ่าคู่สมรส" หรือ "วีซ่าคู่ที่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership)" ซึ่งวีซ่านี้จัดอยู่ในหมวดของวีซ่าพำนักถาวร โดยหลังจากที่ยื่นขอวีซ่าไปแล้วประมาณ 2 ปี คู่สมรสก็สามารถที่จะยื่นคำขอวีซ่าถาวร และสามารถเปลี่ยนไปถือสัญชาติอังกฤษได้ แต่ถ้าก่อนหน้านี้คู่สัญญาหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันนอกประเทศอังกฤษมากกว่า 4 ปีมาก่อนแล้วนั้น สามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้ทันที โดยในช่วงที่ยื่นเรื่องคำขอวีซ่าคู่สมรส หรือคู่ที่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) นั้น จะต้องมีการอธิบายชี้แจงและยื่นหลักฐานพิสูจน์ว่าทั้งสองฝ่ายนั้นได้มีการจดทะเบียนสมรส หรือเซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) จริงกับคู่สมรสชาวอังกฤษ หรือผู้ที่พักอาศัยอยู่ถาวร พร้อมทั้งแสดงเจตนาที่จะอยู่ด้วยกันในประเทศอังกฤษ

              เอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า

              สำหรับเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ผู้ยื่นขอเตรียมสำเนา เอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วย โดยผู้ที่ขอวีซ่าประเทศอังกฤษต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
 
              - Passport (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)

              - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป

              - บัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              - ทะเบียนบ้าน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              - หลักฐานการสมรส เช่น ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              - หนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)

              - หนังสือรับรองเงินเดือน (ตัวจริง พร้อมสำเนาที่มีการเซ็นรับรอง)

              - Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              - เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้อื่น ๆ เช่นการจดทะเบียนห้างร้างต่าง ๆ หรือเอกสารสัญญาให้เช่าสินทรัพย์ (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              - โฉนดที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ (สำเนาพร้อมเซ็นรับรอง)

              หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้จากที่นี่ http://www.jobsamerica.co.th/download/download.html

ยื่นขอวีซ่าแต่งงานอังกฤษ

              เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขอวีซ่าประเภทคู่หมั้นหรือแต่งงาน

              ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ใช้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะจัดพิธีแต่งงานในประเทศอังกฤษ โดยจะต้องมีการยื่นเอกสารสำคัญ ดังนี้
 
              - หลักฐานการสมรส เช่น ทะเบียนสมรสในประเทศใดประเทศหนึ่ง

              - หลักฐานการจ่ายเงินสำหรับพิธีสมรส สามารถใช้หลักฐานการชำระเงินกับ Event Organizer หรือว่าการจองโรงแรมสำหรับงานแต่งงานได้

              ขั้นตอนการยื่นเอกสาร
 
              ข้อกำหนดที่จะยื่นเรื่องขอวีซ่าคู่สมรสหรือคู่ที่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) การยื่นขอวีซ่านี้นั้น ไม่ว่าจะเป็นการยื่นครั้งแรกหรือการยื่นขอต่ออายุที่ประเทศอังกฤษหรือนอกประเทศ จะมีข้อกำหนดขั้นตอน ดังนี้

              1. ทั้งสองฝ่ายได้จดทะเบียนสมรสหรือสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) จริง
 
              2. คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ขณะนี่ได้พักอยู่ที่อังกฤษและมีประสงค์ที่จะอยู่ที่อังกฤษต่อไป
 
              3. ทั้งสองฝ่ายมีความตั้งใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันและจะอยู่ด้วยกันอย่างถาวร
 
              4. ทั้งสองฝ่ายได้เคยพบกันมาก่อน
 
              5. สามารถที่จะช่วยเหลือและดูแลตัวเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐ
 
              6. มีที่พักอาศัยตามเหมาะสมโดยไม่ไม่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
 
              7. คู่สมรสหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ทั้งสองมีอายุมากกว่า 18 ปี
 
              **หมายเหตุ**
 
              - ถ้าคู่สมรสนั้นมีสามีหรือภรรยามากกว่าหนึ่งคน ทางสถานทูตสามารถอนุมัติที่จะให้ยื่นขอวีซ่าได้แค่คนเดียว
 
              - การขอวีซ่าคู่สมรสขั้นต้นทางสถานทูตจะอนุมัติให้วีซ่าที่สามารถเข้าออกและทำงานเป็นเวลาสองปี หลังจากนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายยังคงจดทะเบียนและอาศัยอยู่ด้วยกันอีกจะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้
 
              - ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนจะเป็นคนพิจารณาและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าถาวร ซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ชายแดนนั้นจะคิดค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าถาวรโดยที่ผู้ยื่นเรื่องไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอเงินคืนได้
 
              - ถ้าคู่สัญญาหรือคู่เซ็นสัญญาในการอยู่ร่วมกัน (Civil Partnership) ได้มีการใช้ชีวิตร่วมกันนอกประเทศอังกฤษมากกว่า 4 ปีแล้วนั้น จะสามารถยื่นขอวีซ่าถาวรได้ถ้าเตรียมเอกสารขั้นต้นทุกอย่างพร้อม ร่วมกับการพิสูจน์ว่ามีความรู้ทางการใช้ภาษาและการอยู่อาศัยในประเทศอังกฤษ


               ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 
               สำหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษแบ่งได้ตามประเภทของวีซ่า ซึ่งผู้ขอจะต้องศึกษาประเภทของวีซ่าที่จะทำการขอวีซ่าให้ดี เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ขอเสียค่าใช้จ่ายตัวนี้โดยใช่เหตุ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้เว็บไซต์ http://www.jobsamerica.co.th/knowledge/ukvisa/ukvisafee.html
 
               เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนง่าย ๆ ซึ่งตัวเราเองจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการศึกษาพร้อมเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้ครบถ้วนเสมอ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นเอกสารหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานที่ยื่นเอกสาร อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ชั้น 2 เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ใน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. (พักกลางวันเวลา 12.00-13.00 น. ) ปิดบริการทุกวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดราชการ และยังสามารถติดต่อที่ เว็บไซต์ visa2uk.com


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
visa2uk.com


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
น่ารู้ ! ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งงานประเทศอังกฤษ อัปเดตล่าสุด 8 ธันวาคม 2557 เวลา 16:40:20 23,769 อ่าน
TOP